مسئول بایگانی

  1. مشخصات فردی:

 

نام: لیلا           نام خانوادگی: ناظمی                 

 

 

  1. مقاطع تحصیلي:

 

          2-1   ديپلم

                    رشته تحصيلي: صنایع شیمیایی

                    محل تحصيل: هنرستان رازی

سال اخذ ديپلم:

 

          2-2   كاردانی

                    رشته تحصيلي: صنایع شیمیایی

                    محل تحصيل: آموزشکده الزهرا بوشهر

 

           3-2   کارشناسی

                    رشته تحصیلی:ایمنی بهداشت محیط زیست(HSE)

                    محل تحصیل:علمی کاربردی پلیمر بوشهر


http://polymeruast.com/blog/post/31001

مرکز آموزش علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد