کارمندان

درباره پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر بوشهر

درباره پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر بوشهر

درباره پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر بوشهر

درباره پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر بوشهر


http://polymeruast.com/blog/post/3001

دانشگاه جامع علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد