مسئول مالی

مسئول مالی

بیشتر بخوانید


مدیر آموزش

مدیر آموزش

بیشتر بخوانید


مدیر اداری

مدیر اداری

بیشتر بخوانید


مسئول حراست

مسئول حراست

بیشتر بخوانید3001

3001

کارمندان

بیشتر بخوانید


به دنبال مطلبی هستید؟

پیشنهاد سردبیر

5001

5001

1399/03/12

6001

6001

1399/03/12

7001

7001

1399/03/12

8001

8001

1399/03/12

9001

9001

1399/03/12

گالری ها

مرکز آموزش علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد