روابط عمومی و فرهنگی

مسئول روابط عمومی مرکز پلیمر بوشهر

بیشتر بخوانید


به دنبال مطلبی هستید؟

گالری ها

مرکز آموزش علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد