سوالات متداول آموزشی

حذف و اضافه تا نیمه اول ماه شروع ثبت نام است.


مرکز آموزش علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد