توضیحات عکس

  • اخبار
  • اطلاعیه ها
  • رویدادها
  • همایش ها

دانشگاه جامع علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد